ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀း က်င္းပျခင္း

ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအသင္း အယ္ဘားတားျပည္နယ္
အက္ဒမင္တန္ၿမိဳ႕၊အယ္လ္ဘားတားျပည္နယ္၊ကေနဒါႏိုင္ငံ
Burmese Cultural Society of Alberta
Edmonton,AB
Canada

မဂၤလာပါအသင္းသူအသင္းသားမ်ားခင္ဗ်ား

၂၀၁၁ခုမဂၤလာႏွစ္သစ္ႏွင့္အတူ၊ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအသင္း၊အယ္လ္ဘားတားျပည္နယ္ရဲ႕ပထမအ ႀကိမ္၊ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးႀကီးကို၂၀၁၁-ခု ဇႏၷဝါရီလ(၈)ရက္ေန႔မွာ၊ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီးသြားေၾကာင္းမဂၤလာသတင္း ေကာင္းေပးလိုပါတယ္။
ဒီႏွစ္က်င္းပၿပီးစီးသြားတဲ့ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းေဝးရဲ႕ထူးျခားခ်က္ကေတာ့အစည္း အေဝးမွာေတြ႕ရိွရတဲ့အသင္းသူအသင္းသားမ်ားရဲ႕အသင္း၏ၿပီးခဲ့တဲ့တႏွစ္အ
တြင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚစိတ္ပါဝင္စားမႈ၊ အားရေက်နပ္မႈအျပင္ လာမည္ဲ့ႏွစ္မွာလည္း ပိုမိုၿပီးေအာင္ျမင္ေအာင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဆႏၵရိွေၾကာင္းေဖၚ ျပတဲ့တက္ၾကြတဲ့ေထာက္ခံအားေပးမႈကုိျမင္ေတြ႕ရျခင္းပါဘဲ။

၂၀၀၈-ခုနိုဝင္ဘဘလ(၈)ရက္တြင္ ဤအသင္းႀကီးဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ဖို႔ စတင္လႈပ္ရွားခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၀၉-ခုဒီဇင္ဘာလ (၂)ရက္တြင္ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအသင္း၊ အယ္လ္ဘားတားျပည္နယ္အျဖစ္ တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ရပ္တည္လာတဲ့ဤအသင္းႀကီးဟာ၊အယ္လ္ဘားတားျပည္နယ္အတြင္းမွာ
ေနထုိင္တဲ့ျမန္မာမ်ားအားလုံးရဲ႕ေန႕စဥ္ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရတဲ့လူမႈကိစၥအဝဝတို႕ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို၊ျမန္မာမ်ားအခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ကူညီျခင္း၊ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႕ျဖင့္ ေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားၿပီးေအာင္ျမင္မႈမ်ားရေအာင္ကူညီပံ့ပိုးေပးသည့္အသင္းႀကီးအျဖစ္အသင္းသူအ သင္းသားမ်ားႏွင့္အတူဆက္လက္ရပ္တည္နိုင္ေအာင္အစြမ္းကုန္က်ဳိးစားသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ျမန္မာယဥ္ေက်းမႈအသင္း၊အယ္လ္ဘားတားျပည္နယ္၏အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း ႏွင့္လာမည့္ႏွစ္အတြင္းအေကာင္အထည္ေဖၚမည့္အေသးစိပ္အစီအစဥ္မ်ားကိုလဲ အသင္းသူအသင္းသားမ်ားသိရိွေစရန္မၾကာခင္္ျဖန္႕ေဝေပးဖို႔စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

လာမည့္၂၀၁၁ ခု၊ဧၿပီလအတြင္းတြင္ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ျမန္မာ့ရုိးရာသႀက္န္ပဲြ က်င္းပရန္စတင္စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္အသင္းသူအသင္းသားမ်ားအေနျဖင့္
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုအသင္းဥကၠဌထံသို႔ေပးပို႕ပါရန္အထူးေမတၱာရပ္ခံလိုပါတယ္။


အသင္းသူအသင္းသားမ်ားအားလုံးစိတ္ေရာကိုယ္ပါရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၿပီးေအာင္ ျမင္မႈမ်ားရရိွသည့္ႏွစ္သစ္ျဖစ္ပါေစလို႕ဆုေတာင္းလုိက္ပါတယ္။

ခင္မင္ေလးစားလွ်က္

ဦးသန္းေအာင္
ဥကၠဌ
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအသင္း၊အယ္လ္ဘားတားျပည္နယ္
ကေနဒါနိုင္ငံ
ဖုန္း-၇၈၀ ၄၃၉ ၇၅၅၅
ေန႕စဲြ၊၂၀၁၁ခု၊ဇႏၷဝါရီလ(၁၅) ရက္

0 comments:

Post a Comment

Myanmar Celebrates Buddha Day on Kasone Full Moon