ျမန္မာ့ဂုဏ္ျမွင့္ခ်င္လြန္းလို႕ (၁)

0 comments
ျမန္မာ့ရုိးရာသၾကၤန္ပြဲေတာ္

ကမၻာေပၚရိွယဥ္ေက်းေသာလူမ်ိဳးတိုင္းႏွစ္ေဟာင္းကုန္၍ႏွစ္သစ္ဆန္းလာသည္ကိုအေလးအ
ျမတ္ထားၾကသည္။မိမိတို႕ယဥ္ေက်းမႈရိုးရာဓေလ့ထုံးစံအလုိက္ႏွစ္သစ္ကူးပဲြေတာ္မ်ားက်င္းပ၍
 ႏွစ္ဆန္းႏွစ္သစ္ကိုႀကိဳဆိုေလ့ရိွၾကသည္။ ဤသည္မွာယဥ္ေက်းေသာလူမ်ိဳးတိုင္းထိန္းသိမ္းအပ္
ေသာမြန္ျမတ္သည့္အစဥ္အလာတရပ္ျဖစ္သည္၊ ကၽြန္ုပ္တုိ႕ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႕သည္လည္းႏွစ္
ေဟာင္းမွႏွစ္သစ္သို႕ကူးေျပာင္းခ်ိန္တြင္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကိုၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲက်င္းပကာႏွစ္သစ္ကို
ႀကိုဆိုၾကျမဲျဖစ္ေပသည္။ယင္းႏွစ္သစး္ကူပဲြေတာ္ကိုျမန္မာတို႕ကသၾကၤန္ပြဲေတာ္ဟုေခၚေဝၚၾက
သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ငယ္စဥ္ကေလးဘဝကစ၍ျမန္မာ့ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈအျဖစ္
ဆယ့္ႏွစ္ရာသီပဲြေတာ္မ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးခြင့္ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခြင့္ကိုရၾကသည္၊ျမန္မာလ(၁၂)လတြင္လ
အလုိက္က်င္းပသည့္ဆယ့္ႏွစ္ရာသီျမန္မာ့ရိုးရာပဲြေတာ္မ်ားရိွရာ၊တန္ခူးလတြင္သၾကၤန္ပဲြ၊က ဆုန္လတြင္ေညာင္ေရသြန္းပဲြတို႕သည္အလြန္ထင္ရွားသည့္ပဲြမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႕သည္ႏွစ္သစ္ကူးသၾကၤန္က်ခ်ိန္၌သိၾကားမင္းသည္နတ္ျပည္မွလူ႕ျပည္သို႕ဆင္း
သက္လာသည္ဟုယံုၾကည္ၾကသည္။ ထုိယုံၾကည္ခ်က္အရ လူႀကီးမ်ားက ကေလးမ်ားအား
သၾကၤန္တြင္း၌ ဆဲေရးတုိင္းထြာျခင္းစသည့္ မေကာင္းမႈ ကုိ မျပဳၾကႏွင့္၊ျပဳမိလွ်င္ သိၾကားမင္းက
ေခြးသားေရႏွင့္ မွတ္သြားလိမ့္မယ္ စသည္ျဖင့္ႏွစ္သစ္ကူးမဂၤလာ အခါေတာ္အခ်ိန္၌ မေကာင္း
မႈမ်ားကို လူငယ္မ်ားမက်ဴးလြန္မိရန္ၿခိမ္းေျခာက္ေလ့ရိွၾကျခင္းျဖစ္သည္။သိၾကားမင္းလူ႕ျပည္ 
သို႔ဆင္းခ်ိန္ကို သၾကၤန္စ က်ခ်ိန္ဟု၎၊နတ္ျပည္သုိ႕ျပန္တက္ခ်ိန္ကိုသၾကၤတက္ခ်ိန္ဟု၎
သတ္မွတ္ၾကသည္၊ ထုိ႕ေၾကာင့္သိၾကားမင္းကိုသၾကၤန္မင္းဟု ေခၚေဝၚေရးသားၾကေပသည္။
ႏွစ္သစ္ကူးခ်ိန္တြင္သိၾကားမင္းလူ႕ျပည္သို႕ဆင္းလာသည့္အခါကၽြဲႏြားစေသာသတၱဝါတေကာင္ေကာင္ ကိုစီး၍ျဖစ္ေစမီးရွူးတိုင္စေသာဝတၱဳပစၥည္းတခုခုကိုကိုင္ေဆာင္၍ျဖစ္ေစဆင္းလာ ေလ့ရိွသည္ဟု
 ေဗဒင္ပညာရွင္မ်ားကဆိုၾက၏။သုိ႕ျဖစ္၍သၾကၤန္စာမ်ား၌ယၡဳႏွစ္တြင္သိၾကားမင္းသည္မည္သည့္ သတၱဝါကိုစီး၍မည္သည့္အရာကိုကိုင္ေဆာင္ၿပီးဆင္းမည္ကိုရုပ္ပံုႏွင္တကြေဖၚ ျပေလ့ရိွၾကေပသည္။ 

အကယ္၍သၾကၤန္မင္းသည္လွံကို ကိုင္ေဆာင္ဆင္းလွ်င္ တိုင္းျပည္တြင္ စစ္မက္ျဖစ္ပြား
မည္၊ ေရာဂါအႏၱရာယ္ ထူေျပာမည္ စည္ျဖင့္မေကာင္းသည့္ နိမိတ္အျဖစ္ မွတ္ယူၾကသည္၊
ေရကရားကိုျဖစ္ေစ၊မီးရွူးမီးတိုင္ကုိျဖစ္ေစ၊ ေတာင္ေဝွးကိုျဖစ္ေစ ကိုင္ေဆာင္ဆင္းလာလွ်င္
တိုင္းျပည္ဝေျပာမည္၊ မိုးေကာင္းမည္၊ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးမည္စသည္ျဖင့္ နိမိတ္ေကာင္း
ဟုမွတ္ယူၾကသည္။ အကယ္၍သိၾကားမင္းသည္နဂါးကိုစီး၍ဆင္းလာလွ်င္ေလထုမၿငိမ္မသက္ 
ျဖစ္မည္၊ရုတ္တရက္ေလျပင္းမုန္တိုင္းက်ေရာက္မည္ဟုယုံၾကည္ၾကသည္။ယၡဳေရာက္ရိွသည္
ျမန္မာႏွစ္သစ္(၁၃၇၄ခုႏွစ္)ဟာျမန္မာနိုင္ငံသူနိုင္ငံသားမ်ားအတြက္နိမိတ္ေကာင္းမေကာင္း သိရိွလုိသူမ်ားအေနျဖင့္၊ယၡဳႏွစ္သၾကၤန္ပဲြေတာ္တြင္သိၾကားမင္းဘယ္လိုသတၱဝါကိုစီးၿပီးမည္ သည့္အရာကိုကိုင္ေဆာင္ဆင္းခဲ့သည္ယၡဳႏွစ္အတြက္ထုတ္ျပန္ထားသည့္သၾကၤန္စာတြင္ၾကည့္
ရႈနိုင္ပါသည္။

သၾကၤန္ပဲြေတာ္တြင္ေရွးအခါကေရပက္ဖ်န္းကစားၾကျခင္းသည္အလြန္ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕
ေၾကာင္းစာဆုိေတာ္ဦးေအာင္ႀကီးက-

တာသဘင္ဝယ္၊ဆင္ယင္တုပ ၊လြ-ရရြတည့္၊ျငိမ့္မႈေစာင္းျငင္း၊
အဲ့သီခ်င္းႏွင့္၊ထုံသင္းနံ႕သာ၊ေရသီတာဝယ္၊စမၸာကရမက္၊
ပန္းေပါင္းဖက္၍၊ေရႊခြက္အျပည့္၊ေမႊးမိ်ဳးထည့္ကာ၊လည္လွည့္ဖူလွယ္
တင့္စံပယ္လ်က္၊ျမူးရယ္ရႊင္သား၊လြန္ေက်ာ္ပါးသည္။ ။
ကစားထုံရည္ ဖ်န္းတည့္ေလ-
ဟုဖဲြ႕ဆိုထားသကဲ့သို႕ စမၸာကရမက္စေသာသင္းပ်ံ႕ေမႊးႀကိုင္သည့္ နံ႔သာရည္ အေမႊးရည္တို႕ျဖင့္ယဥ္ေက်းစြာပက္ဖ်န္းေလ့ရိွၾကသည္။ လူပ်ဳိေတာ္ကာလသားမ်ားက အမ်ိဳးသမီးအပ်ိဳအရြယ္မ်ားကိုေရပက္လိုေသာ္မိဘမ်ားထံခြင့္ပန္ေတာင္းယူ၍အေမႊးနံ႔သာရည္
တို႕ျဖင့္ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕စြာပက္ဖ်န္းၾကသည္။ ယၡဳေခတ္ကာလကဲ့သို႕ေနာက္ေျပာင္ျခင္းစေသာရိုင္းစုိင္းသည့္အျပုအမူမ်ားကိုအလွ်င္းမေတြ႕ရေခ်၊ ဘုိးေတာ္မင္းတရားလက္ထက္ ၁၇၉၅-ခုႏွစ္တြင္ကက္ပတိန္မိုက္ကယ္ဆိုင္းဆိုသူျဗိတိသွ်
သံအမတ္တဥိးသည္ သၾကၤန္ပဲြေတာ္အတြင္းပဲခူးၿမို႕သို႕ေရာက္ခဲ့ရာ ပဲခူၿမို႕ဝန္ေတာ္၏သမီးေလးကစႏၵကူးႏွင္းရည္ျဖင့္မိဘႏွစ္ပါးအားေရကန္ေတာ့သည္ကိုေတြ႕ခဲ့ရ၏။ ကက္ပတိန္ဆိုင္းက ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႕သည္ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕စြာေရပက္ျခင္းေမတၱာအရင္းခံ၍သန္႔ စင္စြာေရကစားျခင္းမွာအံ့ဩစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ထူးျခားလွေၾကာင္းသူ၏စာအုပ္တြင္မွတ္တမ္း တင္ခဲ့သည္။ႏွစ္သစ္တြင္မဂၤလာအစစ္ျဖစ္သည့္ကုသုိလ္ေရးမ်ားကိုပါယွဥ္တဲြကာသၾကၤန္ပဲြဆင္ႏႊဲ သည့္အစဥ္အလာေကာင္းတရပ္အျဖစ္ေရွးျမန္မာႀကီးမ်ားကဖန္တီးခဲ့ၾကသည္။သၾကၤန္ပဲြေတာ္
ကာလတြင္အလွဴဒါနပဲြမ်ားျခိမ့္ျခိမ့္သဲဆင္ႏႊဲၾကျခင္း၊စတုဒီသာေကၽြးေမြးျခင္း၊ရဟန္းသံဃာေတာ္
မ်ားအားဆြမ္းေဘာဇဥ္မ်ားကပ္လွဴျခင္း၊ဗုဒၶရုပ္ပြါးေတာ္မ်ားအားေရသပၸါယါျခင္း၊ဥပုသ္သီတင္း
ေဆာက္တည္ျခင္း၊ဘုိးဘြားမိဘမ်ားဆရာသမားစသူတို႔အားပူေဇာ္ကန္ေတာ့ျခင္း၊ ကၽြဲႏြားစ
သည့္တိရစၦာန္မ်ားကိုေဘးမဲ့လႊတ္ျခင္းစသည့္မြန္ျမတ္သန္႕စင္ေသာကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ၾက ရာျမတ္နိုးဖြယ္ ေလးစားဖြယ္ ႏွစ္လိုဖြယ္ ထာဝစဥ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေကာင္းသည့္
ျမန္မာ့သၾကၤန္ပဲြ၏အႏွစ္သာရမ်ားျဖစ္ေပသည္။

အလားတူပင္ႏွစ္သစ္ကူးမဂၤလာအခါေတာ္တြင္ျမန္မာလူမိ်ဳးတို႕ တဦးႏွင့္တဦးၾကည္နူးစြာေရပက္ကစားၾကျခင္းသည္၊ ေအးျမၾကည္လင္ျခင္း၊အညစ္အေၾကးကို
ေဆးေၾကာျခင္းႏွင့္ေရကုိသား၍အၾကားမထင္ပဲ ဆက္စပ္ေနျခင္းတည္းဟူေသာေရ၏နိမိတ္သုံး
ပါးကိုယူၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္၊ထုိေရနိမိတ္အရႏွစ္ေဟာင္းမွအညစ္အေၾကးမ်ားကိုေဆးေၾကာ
သန္႔စင္ေစသည့္သေဘာ၊ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား၏စိတ္ဓာတ္မ်ားႏွစ္သစ္ကူးေရစင္ကဲ့သို႕
ေအးျမၾကည္လင္ေစလိုသည့္သေဘာျဖစ္သည့္အျပင္ျမန္မာနိုင္ငံသူနိုင္ငံသားမ်ားအခ်င္းခ်င္းေရကိုသား၍ အၾကားမထင္သကဲ့သို႕စည္းစည္းလုံးလုံးခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ေနထိုင္ဆက္ဆံၾကရန္ဟူ
ေသာမြန္ျမတ္ေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားဟာျမန္မာသၾကၤန္ပဲြေတာ္(ဝါ)ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးပဲြရဲ႕ထိန္း
သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈပင္ျဖစ္ပါသည္။


၁၃၇၄ခု ျမန္မာႏွစ္သစ္မွာမိရိုးဖလာမြန္ျမတ္တဲ့ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကိုျမန္မာတိုင္းကေလးလးစား စားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကဖုိ႕ႏွင့္ကမၻာ့အလယ္မွာျမန္မာ့ဂုဏ္ကိုဖက္ေပါင္းစုံပူးေပါင္းျမင့္တင္ၾကပါစုိ႔။

မွီျငမ္း  ။    ။ ဆယ့္ႏွစ္လရာသီ ျမန္မာ့ရုိးရာ ရာသီပြဲေတာ္မ်ား ဦးေအးႏိုင္ (ဘီေအ) အစုိးရွဓမၼာစရိယ ႏွင့္ေစတယဂၤဏ (ေရႊတံဆိပ္ဆုရ အဌကထာျပန္အေက်ာ္)


သန္းေအာင္(ရွမ္းကြင္းႀကီးရြာ၊ ဖ်ာပုံ)

၂၀၁၂-ခု ဧၿပီလ(၁၆)ရက္

ပိေတာက္ေရႊဝါ

0 comments

ပိေတာက္ေရႊဝါ
လတန္ခူးေပမို႕၊အလွထူးပါဘိ၊
ျမျမဖူးရယ္တဲ့ ခိုင္ေရႊဝါ။

တကယ္တမ္းသာျဖင့္၊ ဘယ္ပန္းေတာ္ စံမတူဘူ႔၊
နႏၵမူ ဖန္ကူထိပ္မွာလ၊
ပေစၥကာေခၽြးေတာ္သိပ္ရတယ္၊ ဧရိပ္ဆာယာ။

တႏွစ္တြင္ သည္တလေပပ၊တလတြင္တရက္ထဲ
ခက္ခဲတဲ့ရက္ဗုဒၶါ၊ပြင့္ရွာၾကစုံၿမိုင္တြင္း။

ျမူမင္းလြင္ထန္၊ ၾကူသင္းတာခ်ိန္ယံမေတာ့  
ေရႊဝတ္ဆံငုံတံေညွာက္ကယ္ႏွင့္၊
ခါသၾကၤန္ဂိမွာန္ ေရာက္ျပန္ေတာ့၊
သိန္သေရထိန္ေဝလို႕ ေတာက္တဲ့ျပင္၊
လမ္းတေလွ်ာက္သင္းပါဘိ၊
ဆန္းသေလာက္မလင္းနိုင္နုိင္ဘူး၊
ပန္းပေတာက္မင္း။

စာဆိုေတာ္ဦးေၾကာ့

Myanmar Celebrates Buddha Day on Kasone Full Moon