ဥကၠဌ၊ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအသင္း၊အယ္လ္ဘားတားျပည္နယ္၏ေရွ႕ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေၾကျငာခ်က္။



အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားအားလုံးႏွင့္အသင္းသူအသင္းသားမ်ားအာလုံး
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအသင္း၊အယ္လ္ဘားတားျပည္နယ္၊
အက္ဒမင္တန္ၿမို႕၊ကေနဒါနိုင္ငံ။
အေၾကာင္းအရာ၊ ဥကၠဌ၊ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအသင္း၊အယ္လ္ဘားတားျပည္နယ္၏ေရွ႕ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေၾကျငာခ်က္။
ေန႕စဲြ၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ဇူလိုင္လ(၂၅)ရက္
မဂၤလာပါ
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအသင္း၊အယ္လ္ဘားတားျပည္နယ္၏အသင္းသူအသင္းသားမ်ားဟာ
ယၡဳႏွစ္၂၀၁၆ခုဇနၷဝါရီလမွစ၍အသင္း၏ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း၊မိမိတို႕တြင္ရိွတဲ့အားလပ္ခ်ိန္အပါအဝင္ ေငြအား၊ပစၥည္းအင္အားမ်ားကိုအတတ္နိုင္ ဆုံးအသုံးျပုၿပီး၊အသင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုစုေပါင္းႀကိုးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္၊ေအာင္ျမင္ မႈမ်ားလည္းရခဲ့ဲ့တာကိုအသင္းဥကၠဌအေနျဖင့္အားရေၾကနပ္စြာေတြ႕ရပါတယ္။

ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအသင္း၊အယ္လ္ဘားတားျပည္နယ္ကို၂၀၀၉ခုနွစ္ဒီဇင္ဘာလ(၂)ရက္မွ စ၍ယေန႕အထိေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရိွေအာင္စုေပါင္းႀကိုးပမ္းရျခင္းမွာလြယ္ကူေသာအလုပ္မဟုတ္ပါေၾကာင္းအထူးေဖၚျပလိုပါတယ္၊ျမန္မာနိုင္ငံဖြားဗမာအပါအဝင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလုံး၊မည္သည့္ေနရာေရာက္ေရာက္နိုင္ငံတကာအလယ္တြင္မ်က္နွာမငယ္ရသူမ်ား၊အ ေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးခံစားခြင့္ရတဲ့ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိုးတိုးတက္သူမ်ားျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္၊၂၀၀၈ခုႏွစ္ကစၿပီးသင့္ေတာ္တဲ့အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊လူပုဂၢိဳလ္မ်ား
ႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၊အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္ၿပီးမွ၊၂၀၀၉ခုနွစ္ဒီဇင္ဘာလ(၂)ရက္ေန႕ တြင္ေအာင္ျမင္စြာဖဲြ႕စည္းခဲ့တဲ့အသင္းျဖစ္ပါတယ္၊တနည္းအားျဖင့္ဤအသင္းသည္ကၽြန္ ေတာ္၏ (Brain Child) ဟုေျပာၾကားလိုပါတယ္။

အထက္တြင္ေဖၚျပခဲ့သလုိကၽြန္ေတာ္၏(Brain Child)ကိုသံေယာဇဥ္ရွိေသာ္ျငားလည္း၊ကၽြန္ေတာ္ဟာဥကၠဌရာထူးကိုတြယ္ကပ္မက္ေမာေနသူမဟုတ္ပါ၊ယၡဳလိုအသက္ႀကီးရင့္လာတဲ့အထိအဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္ေန ေသာ္လည္းပဲ၊တခ်ိန္တည္းတြင္အသင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုလက္လႊဲတာဝန္ယူနိုင္မည့္ သူ၊အသင္း၏လုပ္ငန္းမ်ားကိုေအာင္ျမင္စြာဦးေဆာင္နိင္မည့္သူကိုႀကိုးစားရွာေဖြေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအသင္း၊အယ္လ္ဘားတားျပည္နယ္၏၊ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝး (Annual General Meeting)ကိုလာမည့္၂၀၁၇ခုႏွစ္ေဖေဖၚဝါရီလတြင္က်င္းပရန္စီစဥ္ ထားၿပီးျဖစ္ရာ၊အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္အသင္းသူအသင္းသားမ်ားအမ်ားစုကသင့္ေတာ္ သည္ဟုသတ္မွတ္ယုံၾကည္သူ(ဝါ)အသင္း၏ဥကၠဌရာထူးကိုလက္ခံနိုင္တဲ့အရည္အခ်င္း ျပည့္စုံသူတဦးကိုေရြးခ်ယ္ၾကဘို႕တိုက္တြန္းလိုပါတယ္၊ဥကၠဌအသစ္ကိုအမ်ားသေဘာတူေရြးခ်ယ္ၿပီးလွ်င္၊မိမိအေနျဖင့္ဥကၠဌရာထူးမွအနားယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းအတိအလင္း အသိေပးေၾကျႈငာလိုက္ပါတယ္၊
ခင္မင္ေလးစားလ ွ်က္
ဦးသန္းေအာင္
၂၅-၀၇-၂၀၁၆

0 comments:

Post a Comment

Myanmar Celebrates Buddha Day on Kasone Full Moon