ျမန္မာႏွစ္သစ္မွာစိတ္သစ္အင္အားသစ္ျဖင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါစို႕မဂၤလာပါ
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအသင္း၊အယ္လ္ဘားတားျပည္နယ္ရဲ႕တတိယအႀကိမ္ေျမာက္
ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးႏွင့္မဟာသၾကၤန္ပဲြကို၊၂၀၁၃ခုႏွစ္ေမလ(၁၈)ရက္မွာေအာင္ျမင္
စြာက်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါတယ္၊အက္ဒမင္တန္ျမန္မာကြန္ျမူနီဟာေသးငယ္တဲ့ကြန္ျမူနီတီ
ျဖစ္ေသာ္လည္းစိတ္ဓါတ္အင္အား၊ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္မႈအင္အားႏွင့္၊ျမန္
မာ့ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံမ်ားထိန္းသိမ္းလိုသည့္ဆႏၵမ်ားတႏွစ္ထက္တႏွစ္အား
ေကာင္းလာတာကိုေဖၚျပေနတဲ့ကြန္ျမူနီတီျဖစ္ပါတယ္။

ကေနဒါနိုင္ငံရဲ႕ျပည္နယ္အသီးသီးမွာေနထိုင္ေနၾကတဲ့ျမန္မာမ်ားအားလုံးဘက္စုံ
ဖြံ႕ၿဖိုးတိုးတက္ေရး၊ႏွင့္အျပန္အလွန္ပူးေပါင္းေဆာင္ေဆာင္ရြက္ေရးတို႕ဟာျမန္မာ့
ယဥ္ေက်းမူအသင္း၊အယ္လ္ဘားတားျပည္နယ္၏ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ဤေရရွည္လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ပူးေပါင္းေဆာင္ကေနဒါေရာက္ျမန္မာမ်ား
ရင္းႏွီးစြာဖိတ္ေခၚရင္း၊မဂၤလာရိွတဲ့ျမန္မာႏွစ္သစ္ကိုႀကိုဆိုလိုက္ပါတယ္။

အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအသင္း၊အယ္လ္ဘ ားတားျပည္နယ္
၂၀၁၃ခု၊ေမလ(၁၈)ရက္

0 comments:

Post a Comment

Myanmar Celebrates Buddha Day on Kasone Full Moon