လူမ်ိဳး

      လူမ်ိဳးဆိုသည္မွာ၊ သုခဒုကၡအတူခံစားၾက၍ နီးနီးကပ္ကပ္အက်ိဳးျခင္းထပ္ၿပီးလွ်င္၊ ႏွစ္ပရိေစၦဒရွည္လွ်ားစြား တမ်ိဳးတစားတည္းပင္ဟု စိတ္ထားရွိသူတို႔ကို တစုတည္းေပါင္းခ်ဳပ္ေခၚေ၀ၚျခင္းသာျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးအႏြယ္ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာတရား ေျပာဆိုသည့္ဘာသာစကားတို႔ကို အေရးထားရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း စင္စစ္မွာ ေအးအတူပူအမွ်ေကာင္းတူဆိုးဘက္ပူးေပါင္းလွ်က္ေနလုိေသာအစဥ္အလာဆႏၵေပၚတြင္ ၀ံသာႏုရကိၡတတရား သည္တည္ေနေပ၏

ဗိုခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

0 comments:

Post a Comment

Myanmar Celebrates Buddha Day on Kasone Full Moon